Korektūra

Apr. 5th, 2008 06:34 pm
azas: (Default)
[personal profile] azas
 Jei būčiau koks televizininkas ar laikraštpalaikininkas, mano racione nebūtų tokių išsireiškimų posakių kaip "nusikaltėlių pasaulio autoritetas" ir "kelių ereliai". Šie apibūdinimai savyje turi per daug teigiamo užtaiso. Autoritetus reikia vadinti tiesiog nusikaltėliais, vadeivomis, teistais asmenimis, na, o kelių ereliai iš tikrųjų yra eismo taisyklių pažedėjai kelių gaideliai. Ir nereikia bijoti, kad koks kelių gaidelis paduos laikraštį į teismą dėl garbės ir orumo įžeidimo, juk gaidys yra toks pat paukštis kaip ir erelis. Na, tik neskraidantis ir naminis. Bet jau arogancija ir pasipūtimu minėtąjį padangių paukštį gerokai lenkiantis.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

azas: (Default)
Azas

April 2008

S M T W T F S
  1 23 4 5
6789 101112
13141516 171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 08:47 pm
Powered by Dreamwidth Studios