azas: (Default)
[personal profile] azas

Naršiau interneto platybėse ir aptikau tokią MEGA naujienėlę. Pasirodo, Alma Litera išleis 'naujausią' profesoriaus J. R. R. Tolkino knygą "Hurino vaikai". Iš www.lnb.lt svetainės:
"Hurino vaikai : romanas / J.R.R. Tolkien ; iš anglų kalbos vertė Leonas Judelevičius. - Vilnius : Alma littera, 2008. - 288 p., [4] žml. lap. - ISBN 978-9955-38-028-3"
[4] žml. lap. - bus keturi žemėlapiai?
Beveik stebuklas? Panašu, kad anksčiau lietuviškai išleistos knygos apie Viduržemį surado savo skaitytoją. Neabejoju, kad Lietuvoje prie to nemažai prisidėjo garsioji filmų trilogija.
Tiesa, "Hurino vaikai" dienos šviesą išvydo Kristoferio Tolkino dėka, kuris daugybę metų naršė po tėvo archyvus ir "surinko" dar vieną knygą, išėjusią jau po autoriaus mirties. Berods, kažkur internete skaičiau, kad sūnaus įsikišimas į tėvo kūrinį daugiau redakcinio pobūdžio. Kuomet knygą išleis, bus proga darsyk pasinerti į Viduržemio legendas ir praeitį. Tiesa, nereikėtų tikėtis, kad naujoji knyga bus kažkas panašaus į "Hobitą" ar "Žiedų Valdovą". Kiek skaičiau Amazone, tai tamsi ir niūri istorija apie senąsias dienas. Laukiu nesulaukiu.
O dar tik vakar užėjęs į knygyną nei iš šio, nei iš to nusipirkau Alma Literos leidimo "Hobitą". Ženklas ir nuojauta, ne kitaip.
Lažinamės, kad kada nors išleis ir "Silmarioną"? :)

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

azas: (Default)
Azas

April 2008

S M T W T F S
  1 23 4 5
6789 101112
13141516 171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 08:44 pm
Powered by Dreamwidth Studios