azas: (Pelėdukas)
[personal profile] azas
Perskaičiau straipsnį Yahoo portale. Sprogimo metu apakusiam vyriškiui dalinai sugrąžintas regėjimas:
http://news.yahoo.com/s/afp/20080228/ts_afp/irelandbritainhealthoffbeat

Kas stebina? Technologija! Į paciento akiduobę buvo įsodintas donoro (sūnaus) dantis su nedidele dalimi žandikaulio. Dantyje išgręžta skylutė ir įstatyta dirbtinė ragena. Suprask, dantis su nervais akiduobėj prigijo ir tie nervai sugeba reaguoti į šviesą. Straipsnyje rašoma, kad pacientas po operacijos skirią šviesą ir gali žiūrėti televizorių. STEBUKLAS. arba, STEBUKLINGA TECHNOLOGIJA.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

azas: (Default)
Azas

April 2008

S M T W T F S
  1 23 4 5
6789 101112
13141516 171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 08:46 pm
Powered by Dreamwidth Studios