azas: (Hopkins)
[personal profile] azas
Prisiminiau, kad noriu vėl pamatyt vieną seną filmą, o kaip jis vadinasi neprisimenu. :( Vienžo, mačiau jį gūdžios vaikystės laikais, berods per tv, vadinasi, TSKP centro komiteto jis buvo aprobuotas, kaip tinkamas dorai sovietinei liaudžiai. Liūdniausia, kad apie tą filmą beveik nieko neatsimenu. Gal kas iš mano pažertų nuotrupų, netyčia prisimins filmo pavadinimą? Taigi: filmas buvo nuotykinis, kažkodėl man atrodo, kad itališkas, nors nesu tuo įsitikinęs, veiksmas, nuotykiai vyko berods Amazonėje. Viskas, ką pamenu - filmo pabaigoje ieškotojai suranda savo išsvajotą lobį. Vandenyje stovinčio išsišakojusio medžio tarpušakyje suranda kapšelį su deimantais. Atsimenu, kad nors ir suranda tuos brangakmenius, filmo pabaiga liūdna, kažkas ten žuvo, vienžo, tas lobis ieškotojams didelės laimės neatnešė. Tai va tiek va prisimenu. :(  Medį su deimantais ir liūdesį, kuris liko pažiūrėjus filmą. Filmas ne joks ten "Romanas su brangakmeniu" kur vaidino Maiklas Duglas. Man atrodo, kad ne holivudinis. Gal kas žino kokį internetinį resursą, kur atpasakojus siužeto trupinius galima sužinot, koks tai filmas?
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

azas: (Default)
Azas

April 2008

S M T W T F S
  1 23 4 5
6789 101112
13141516 171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 08:45 pm
Powered by Dreamwidth Studios