azas: (Pelėdukas)
[personal profile] azas
New Line cinema kompanija išsprendė savo nesutarimus su Piteriu Džeksonu ir ruošiasi Hobito, bei antro filmo - "Žiedų Valdovo" priešistorės ekranizacijai. Liūdna naujiena man yra ta, kad Piteris Džeksonas naujajame projekte greičiausiai dalyvaus tik kaip prodiuseris, o ne režisierius. Dėl užimtumo kituose kino projektuose. Bet, yra galimybė, kad studijos bosai naujosios dilogijos kūrimą kiek atidės, kad ją režisuoti galėtų gerbiamas PJ. Laikau sukryžiavęs pirštus. :)

Angliškas šaltinis: http://www.stuff.co.nz/4329745a10.html
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

azas: (Default)
Azas

April 2008

S M T W T F S
  1 23 4 5
6789 101112
13141516 171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 08:45 pm
Powered by Dreamwidth Studios