azas: (Hopkins)
[personal profile] azas
 Vakar su bendradarbiais užsukau į "Čili picą". Užlipom į antrą aukštą: gražus dizainas, jauku, o virš kiekvieno staliuko žibintus imituojantys šviestuvai. Vienžo, jauku. Užsisakėm alaus ir pašnekėjom. Apie tolimąjį kosmosą ir apie streikuojančius Aldebarano navigatorius. Bet svarbiausia tai, kad užsisakiau "Keturių metų laikų" picą. Kas čia tokio? Nieko, visiškai nieko, tik tiek, kad ji man žiauriai patiko. Padaryta iš keturių, viena nuo kitos atskirtų dalių. Kumpio, pievagrybių, krevečių ir midijų. S-k-a-n-u-m-ė-l-i-s. Taip va netikėtai atradau naują, man labai patinkančią picos rūšį. Prieš tai labiausiai mėgau Capričiosą, tą, kur su pievagrybiais. O juk nujaučiau, kad jūros gėrybės man patinka.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

azas: (Default)
Azas

April 2008

S M T W T F S
  1 23 4 5
6789 101112
13141516 171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 08:51 pm
Powered by Dreamwidth Studios